Zapytaj Zapytaj
o ofertę
Idź do formularza
Zostaw wiadomość

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą - zostaw nam wiadomość,
a skontaktujemy się z Tobą.

58 530 02 22

Edoradca o Kredycie Technologicznym w Magazynie Przemysłowym
19 czerwca 2015

KREDYT TECHNOLOGICZNY – SPOSÓB FINANSOWANIA INNOWACJI DLA MŚP

Magazyn Przemysłowy, czerwiec 2015 r.
AUTOR: Edyta Hadam, Dyrektor Pionu Doradztwa Europejskiego w EDORADCA

„Kredyt technologiczny” był jednym z najpopularniejszych konkursów organizowanych w ramach unijnej perspektywy na lata 2007-2013. W nowej perspektywie budżetu unijnego na lata 2014-2020 będzie on kontynuowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w poddziałaniu 3.2.2 pod nieco zmienioną nazwą „Kredyt na innowacje technologiczne”. Celem poddziałania będzie dofinansowanie inwestycji technologicznych wdrażających nowe technologie oraz prowadzących do wytwarzania nowych produktów lub usług. Są dwa podstawowe warunki uzyskania kredytu: przedsiębiorstwo powinno być z sektora MŚP, a technologia innowacyjna powinna dotyczyć pra­wa własności przemysłowej lub usługi badawc­zo-rozwojowej lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, której okres stosowania na świecie jest nie dłuższy niż 5 lat.

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój skierowane jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizujących inwe­stycje na terenie Polski. Firmy ubiegające się o środki finansowa w ramach kredytu technologicznego muszą spełniać następujące kryteria:

1)    posiadać zdolność kredytową – weryfikacji dokonuje bank komercyjny,
2)    uzyskać promesę kredytową, czyli pisemne przyrze­czenie udzielenia kredytu – promesy również udziela bank komercyjny.

Spełnienie tych dwóch kryteriów gwarantuje przed­siębiorcom, że uzyskane w przyszłości dofinansowanie może zostać wykorzystane na spłatę części kapitału.

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA Z UNII A KWOTA KREDYTU

Wielkość otrzymanego dofinansowania w ramach pod­działania 3.2.2 POIR może osiągnąć poziom nawet 70% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota dotacji (premii technologicznej) to nawet 6 mln złotych. Sam kredyt natomiast może pok.ryć do 75% wartości plano­wanej inwestycji. BGK rozdysponuje poprzez kredyt na innowacje technologiczne dla MŚP aż 422,05 mln euro. Mapa na ilustracji 1 obrazuje maksymalne intensywno­ści pomocy, które stosuje się do inwestycji małych przed­siębiorstw. W przypadku realizacji inwestycji przez śred­nich przedsiębiorstw odejmowanych jest 10 punktów procentowych.

WSKAZÓWKI

Przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu, na­leży dokładnie scharakteryzować pomysł na innowa­cję technologiczną. Trzeba sprecyzować, czy pomysł jest własnym rozwiązaniem opartym na pracach ba­dawczych, czekającym na opatentowanie, czy też wdrażana technologia zakupiona zostanie od podmiotów trzecich. Już w fazie składania wniosku o dofinanso­wanie niezbędne jest zadeklarowanie gotowości do re­alizacji planowanej inwestycji. Jeśli projekt przewidu­je wprowadzenie technologii własnej, warto już wcze­śniej uruchomić procedurę ochronną, np. zgłoszenie pa­tentowe lub zastrzec wzór użytkowy dla wprowadza­nej technologii. Takie działania gwarantują zabezpie­czenie technologii podczas oczekiwania na rozpatrze­nie aplikacji przez instytucję udzielającą dofinansowa­nia – należy brać pod uwagę fakt, że proces ten może za­jąć nawet kilka miesięcy. Należy również liczyć się z tym, że skomplikowane procedury i restrykcyjna ocena pro­jektów przez ekspertów BGK sprawiają, że duża liczba przedsiębiorstw decyduje się na skorzystanie z usług firm konsultingowych wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu dotacji. W tym kontekście skorzystanie z pomocy fir­my doradczej ma istotne znaczenie zwłaszcza w zakre­sie know-how, jaką oferują zwłaszcza przy opracowywa­niu założeń innowacji produktów czy technologii oraz wypracowanych relacji z wieloma jednostkami nauko­wymi, badawczo-rozwojowymi, rzecznikami patentowymi, wynalazcami oraz ekspertami, co przekłada się na wysoką jakość merytoryczną projektu. Spo­rządzając dokumentację aplikacyjną wnioskodaw­ca zazwyczaj nie myśli o jego późniejszym rozlicze­niu, a o zdobyciu jak największej ilości punktów. Jednak należy pamiętać, że z założeń dotyczących innowacyjności produktów czy technologii bę­dzie trzeba się wywiązać, stąd należy od­powiednio wyważyć szczegółowość opisu przedsięwzięcia. Przykładowo firma EDORADCA, która zajęła czołowe miejsce w ogólnopolskim ran­kingu firm doradczych organizowanym przez czasopismo ,,Fundusze Europejskie” w ka­tegorii Kredyt Technologicz­ny, może pomóc w wyborze odpowiedniej technologii, przygotować zgłoszenie pa­tentowe, pomóc w pozyskaniu opinii o nowej technolo­gii wystawianej przez jednostki naukowe, a także wes­przeć w przygotowaniu całej dokumentacji aplikacyjnej jak i wszystkich pozostałych potrzebnych dokumentów. Profesjonalnie przygotowany projekt ma ogromne zna­czenie w odniesieniu sukcesu. Jak wykazują listy ran­kingowe, jest wiele projektów odrzucanych z powodu występujących błędów formalnych czy braku spełnie­nia wszystkich kryteriów merytorycznych. Aby otrzy­mać dopłaty, niezbędne jest przygotowanie następują­cej dokumentacji: ­

  • Wniosku o przyznanie premii technologicznej;
  • Opinii o nowej technologii potwierdzającej, że tech­nologia będąca przedmiotem wniosku jest w rozumie­niu prawa technologią innowacyjną;
  • Szczegółowej charakterystyki technologii;
  • Opisu produktów i usług, które stanowią efekt zastoso­wania opisanej technologii;
  • Biznesplanu przygotowanego dla całej inwestycji. Planowany termin ogłoszenia najbliższego konkursu to III kwartał 2015 roku.

Nowa perspektywa stanowi potężny zastrzyk dla polskiej gospodarki, a na unijnych dotacjach skorzy­sta cały polski rynek. W ciągu najbliższych kilku mie­sięcy uruchomi się machina, której działanie wpłynie na pozycję polskich przedsiębiorstw na rynku oraz ich konkurencyjność. Program Operacyjny Inteli­gentny Rozwój daje szansę polskim przedsiębiorcom, którzy mają pomysł na rozwój innowacyjnego bizne­su, ale nie są w stanie samodzielnie go sfinansować. Warto już teraz podjąć kroki w kierunku realizacji kreatywnej idei.
Masz plany inwestycyjne? Skontaktuj się z nami

mm_czerwiec_2015